PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
MITSUBISHI, HYUNDAI, KIA, MAZDA PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ MITSUBISHI, HYUNDAI, KIA, MAZDA +420 774 807 380 | Autoauto.cz +420 774 807 380
ŠKODA, RENAULT PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA, RENAULT +420 774 807 880 | Autoauto.cz +420 774 807 880

V našem e-shopu najdete:


Všeobecné obchodní podmínky Ztracená 74, Hlubočky, PSČ 78361

OBCHODNÍ PODMÍNKY a PODMÍNKY UŽITÍ

společnosti
AUTOAUTO s.r.o.
se sídlem Ztracená 74, Hlubočky, PSČ 78361
identifikační číslo: 04909038
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 65575
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.autoauto.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a vymezení základních pojmů

1.1. Tyto obchodní podmínky a podmínky užití (dále jen „podmínky“) obchodní společnosti AUTOAUTO s.r.o., se sídlem Ztracená 74, Hlubočky, PSČ 78361, identifikační číslo: 04909038, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 65575 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), případně i jiných smluv, které jsou uzavřeny prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího (dále jen „webové rozhraní obchodu“), jenž je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.autoauto.cz (dále jen „webová stránka“), a dále upravují podmínky užívání webové stránky návštěvníky webové stránky. Rozdílně jsou upravena práva a povinnosti:
a)    mezi prodávajícím a každým člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující spotřebitel“), přičemž spotřebitel je definován v ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) – práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, když kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku,

b)    mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a mezi prodávajícím a státem, státní organizací či samosprávnou územní jednotkou (dále jen „kupující podnikatel“), přičemž podnikatel je definován v ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku – práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem, když kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku.

1.2. Pokud tyto podmínky upravují některá práva a povinnosti společně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující spotřebitel i kupující podnikatel shodně označováni jako kupující (dále jen „kupující“).

1.3. Uživatel webové stránky (dále jen "uživatel") je návštěvník webové stránky, který má nebo může mít zájem o vystavené zboží Prodávajícího.

1.4. Tam, kde podmínky upravují shodně práva a povinnosti kupujícího a uživatele, je kupující a uživatel shodně označen jako „návštěvník“.

1.5. „Zbožím“ se pro účel těchto obchodních podmínek myslí nový nebo použitý autodíl, který si kupující zakoupí v internetovém obchodě prodávajícího. Doprava (poštovné a balné) není součástí zboží.

1.6. „Službou“ se rozumí demontáž použitého náhradního autodílu nebo použitých náhradních autodílů z vozidel nebo autovraků, služba je vykonána v okamžiku fyzického odejmutí náhradního dílu nebo náhradních dílů z vozidla,
a) služby provádí kvalifikovaní a proškolení zaměstnanci prodávajícího a
b) o termínu a době trvání služby je zákazník předem informován, služba je provedena po potvrzeném souhlasu kupujícího

1.7. Zboží musí být instalováno (montáž i demontáž) prostřednictvím osoby, která je oprávněna provádět instalaci tohoto zboží. Zboží je tedy určeno pouze k odborné montáži (případně demontáži). Odbornou montáží se rozumí montáž v autoservisu, nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat v rámci své živnosti. V případě uplatňování práv z vadného plnění kupujícím je nutné předložit doklad o odborné montáži.  

1.8. „Bezpečnostní štítek“ je samolepka, umístěná na zboží, popř. též na jednotlivé části zboží. Samolepka je opatřena logem prodávajícího a nelze ji bezporuchově odstranit. Jejím účelem je označení a přesná identifikace zboží. Kupující je povinen bezpečnostní štítek na zboží v neporušeném stavu zachovat pro případ potřeby identifikace původu zboží při odstoupení od kupní smlouvy nebo při uplatňování svých práv z vadného plnění. Zboží může být v některých případech označeno alternativně „barevnou značkou“, která plní stejnou nebo obdobnou funkci jako bezpečnostní štítek a může jej v některých případech nahradit (např. tehdy, pokud je zboží složeno z několika do sebe zapadajících částí – „protikusů“, které jsou na konkrétním místě barevně označeny tak, aby nemohlo dojít k záměně s jinými součástmi či zbožím).    

1.9. „Smlouvou“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí právní dokument, uzavřený mezi prodávajícím a kupujícím a to písemně i za použití prostředků komunikace na dálku umožňujících uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Smlouva může být uzavřena též konkludentně. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto podmínky. Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Ustanovení odchylná od těchto podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto podmínek.

1.10. Jakýkoliv návštěvník včetně kupujícího projevuje užíváním této webové stránky souhlas s těmito podmínkami a to v celém jejich rozsahu. Tento souhlas je účinný okamžikem prvního vstupu návštěvníka na webovou stránku prodávajícího. Návštěvník je povinen před samotným použitím webové stránky přečíst si tyto podmínky a dodržovat je. Pokud již návštěvník webovou stránku navštívil a prohlédl si ji, má se bez dalšího za to, že si podmínky přečetl, porozuměl jim a souhlasil v celém rozsahu s jejich obsahem.

1.11. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a informaci o nákladech za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zobrazené na webovém rozhraní obchodu neobsahují náklady spojené s dodáním zbožím kupujícímu (poštovné a balné). Tyto náklady jsou sděleny kupujícímu v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy na základě volby kupujícího, viz bod 7. těchto obchodních podmínek). Pokud nelze přesnou výši těchto nákladů stanovit předem, je kupující upozorněn, že takto vzniklé náklady mohou být účtovány dodatečně. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) volbě režimu kupní smlouvy kupujícím dle čl. 2.4.
b) Kupujícím (identifikace kupujícího včetně kontaktních údajů a údajů potřebných pro doručení zboží a vystavení faktury – účetního dokladu)
c) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
d) způsobu úhrady kupní ceny zboží a informace o způsobu stanovení nákladů spojených s dodáním zařízení kupujícímu (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Kupující má možnost v objednávce zvolit, zda uzavírá smlouvu jako kupující spotřebitel (volbou „kupuji jako spotřebitel“) anebo jako kupující podnikatel (volbou „kupuji jako podnikatel“). Po uzavření smlouvy již nelze režim kupní smlouvy změnit. Kupující podnikatel svou volbou, a zejména uvedením svého identifikačního čísla, prohlašuje a potvrzuje, že splňuje definici kupujícího podnikatele uvedenou v čl. 1.1.

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po obdržení závazné objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení přijetí objednávky do objednávkového systému prodávajícího není potvrzením (akceptací) objednávky.

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně, e-mailem či telefonicky). Prodávající je oprávněn zamítnout objednávku, jejíž potvrzení požadovaným způsobem kupující odmítne provést nebo bude-li z charakteru objednávky vyplývat podezření z podvodu.

2.7. Prodávající si kromě důvodu uvedeného v bodu 2.6. vyhrazuje právo zrušit obdrženou objednávku nebo její část, také v těchto případech:
a) Vybrané zboží se již nedodává nebo nevyrábí (prodej do vyčerpání zásob, akce)
b) Došlo k podstatné změně cenové politiky dodavatele vybraného zboží.
c) Prodávající není schopen dodat vybrané zboží v přijatelném termínu z důvodu výpadku či dlouhé objednací lhůty u dodavatele

2.8. Objednávka učiněná prostřednictvím webového rozhraní obchodu je „závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy“. Vzájemná komunikace ohledně upřesnění nákladů na dopravu, jakož i jednání o termínu dodání je „jednáním o návrhu“.

2.9. V případě, kdy je prodávající schopen dodat objednané zboží, ale termín dodání či skladová dostupnost zboží se liší od informací uvedených na webovém rozhraní obchodu v okamžiku odeslání objednávky kupujícím, má kupující právo zrušit svoji objednávku a to do 24 hodin od obdržení informace o dodacích lhůtách ze strany prodávajícího. V opačném případě se má za to, že kupující souhlasí s novým termínem dodání.

2.10. Pokud se kupující na základě dodatečně obdržených informací od prodávajícího rozhodne pro objednání alternativního zboží, či dojde k podstatné změně náležitostí původního návrhu (objednávky), jedná se ze strany kupujícího o nový návrh (novou objednávku) a původní objednávka je považována za zrušenou

2.11. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení přijetí objednávky prodávajícím (akceptace objednávky) kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedené kupujícím v závazné objednávce. Strany se mohou během jednání o návrhu domluvit, že kupující potvrdí doručení akceptace sjednaným způsobem.    

2.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.13. Pokud kupující vystupuje ve smluvním vztahu jako kupující spotřebitel, má uzavřená smlouva charakter spotřebitelské smlouvy dle ust. §1810 a násl. Občanského zákoníku. Smlouva, kterou strany uzavřely prostřednictvím prostředků komunikace na dálku je smlouvou uzavřenou tzv. distančním způsobem ve smyslu ust. §1820 a násl. Občanského zákoníku

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží včetně nákladů spojených s jeho doručením kupujícímu (dále jen „kupní cena“), stanovenou ve smlouvě, může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 274145282/0300, vedený u společnosti ČSOB, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) nejpozději do 5 pracovních dnů po potvrzení objednávky ze strany dodavatele a zaslání faktury – účetního dokladu na elektronickou adresu kupujícího, nebo
na dobírku
v hotovosti při osobním odběru zboží

3.2. Způsob úhrady kupní ceny je sjednán ve smlouvě a lze jej dodatečně změnit jen po vzájemném odsouhlasení prodávajícího a kupujícího.

3.3. Prodávající může v odůvodněných případech požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu a to až do výše 100% kupní ceny. Na tuto skutečnost je kupující upozorněn ještě před uzavřením kupní smlouvy.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu účetní doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Účetní doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny a předá jej v případě platby v hotovosti bezprostředně po převzetí zboží nebo v případě úhrady kupní ceny bankovním převodem jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.6. Podle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.7. Kupující souhlasí s tím, že účtenka EET bude vystavena a zaslána elektronicky.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY kupujícím spotřebitelem

4.1. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu. Dále není možné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodávce nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2. Právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na její předmět nebo její součást, která pro svůj charakter nemůže být vrácena a to především na již poskytnuté služby, jestliže s jejich plněním bylo s výslovným souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění. Prodávající má povinnost uhradit kupujícímu pouze poměrnou část sjednané ceny služby za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

4.3. Kupující spotřebitel výslovně žádá, aby v případě objednání služby prodávající započal s poskytováním této služby dle uzavírané smlouvy s prodávajícím před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4.4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1. podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to nejdříve od okamžiku uzavření kupní smlouvy a nejpozději do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel zasílat na adresu prodávajícího Autovrakoviště -Bystročice 244 areal ZD,Bystročice ,PSČ 77900  či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@autoauto.cz. Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat alespoň identifikaci kupujícího spotřebitele, číslo objednávky resp. datum odeslání objednávky či jiný údaj, kterým se dá objednávka jednoznačně identifikovat. Vzor odstoupení od smlouvy je přílohou těchto podmínek.

4.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.4 podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, není-li dále stanoveno jinak (nikoliv však dobírkou, kterou prodávající nepřebírá). Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující spotřebitel veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Především je povinen uhradit náklady spojené s jeho opětovným zabalením a dopravou zpět k prodávajícímu. V případě, že kupující nevrátí zboží v zákonné lhůtě 14 dní či v této lhůtě neprokáže, že zboží odeslal zpět prodávajícímu a zboží nevrátí ani v dodatečné lhůtě 10 dnů poskytnuté mu nad zákonný rámec prodávajícím, má se za to, že tímto svým jednáním kupující projevil vůli odvolat účinky odstoupení od smlouvy. Prodávající na základě takto projevené vůle ze strany kupujícího souhlasí s odvoláním účinků odstoupení od smlouvy a smlouva na základě tohoto ujednání mezi smluvními stranami trvá i nadále.

4.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.4 podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu spotřebiteli, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.7. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží poškozeno či zcela zničeno), musí kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

4.8. Pro případ rozporu těchto podmínek a zvláštních ustanovení na ochranu spotřebitele platí pro kupujícího spotřebitele ustanovení těch smluvních podmínek a zákonných ustanovení, která jsou pro kupujícího spotřebitele příznivější a která slouží v jeho prospěch.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY prodávajícím

5.1. V případech, kdy má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím spotřebitelem.

5.2. Prodávající může od smlouvy odstoupit také tehdy,
a) pokud má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího;
b) pokud vyjde najevo, že kupující dříve porušil kupní smlouvu nebo tyto podmínky;
c) pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží za dohodnutou kupní cenu;
d) pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem;
e) pokud se zboží již nevyrábí, je nedostupné nebo jej třetí osoby nejsou schopny dodat;
f) pokud kupující nepotvrdil doručení akceptace objednávky sjednaným způsobem (čl. 2.11.);
g) pokud kupující nezaplatil kupní cenu řádně a včas;
h) pokud kupující nepřevzal zboží řádně a včas

6. zánik kupní smlouvy uzavřené s kupujícím podnikatelem

6.1. Pokud zanikne kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem dohodou smluvních stran na základě žádosti kupujícího podnikatele nebo odstoupením od smlouvy prodávajícím z důvodů uvedených v čl. 5.2 písm. f), písm. g) nebo písm. h), je kupující podnikatel povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 % z kupní ceny zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zániku kupní smlouvy.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Dodací lhůta je 10 pracovních dnů, není-li v jednotlivé kupní smlouvě uvedeno jinak. Počátek dodací lhůty se počítá dle typu platby následovně. Při platbě na dobírku okamžitě po uskutečnění objednávky. Při všech ostatních způsobech po zobrazení platby na účtu prodávajícího.

7.2. V případě, že některé zboží není momentálně skladem u prodávajícího, je kupující o této skutečnosti neprodleně informován a je s ním odsouhlasen nový termín dodání zboží.

7.3. Doprava zboží kupujícímu je realizována prostřednictvím společnosti Toptrans. Cena za přepravu zboží se řídí platným ceníkem dopravce, který je uveden na internetových stránkách www.autoauto.cz. Způsob výpočtu ceny za dopravu je uveden na stránkách dopravce www.toptrans.cz.

7.4. Kupující může objednané zboží vyzvednout také osobně v sídle/provozovně prodávajícího. Cena poštovného a balného je kupujícímu sdělena před uzavřením smlouvy.

7.5. Prodávající neumožňuje částečnou expedici, zboží je vždy zasíláno najednou, tj. až v okamžiku, kdy je skladem k dispozici poslední chybějící položka objednávky.

7.6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.7. Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí kupující poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.

7.8. Je-li kupujícím spotřebitel, doporučuje se také výše uvedený postup dodržet, předejde se tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží a zásilku převezme bez toho, aby zkontroloval zásilku včetně neporušenosti obalu, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

7.9. V případě, že kupující bezdůvodně nepřevezme zboží ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito podmínkami, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u prodávajícího za každý den prodlení ve výši 30,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500,- Kč), jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodů nepřevzetí zboží kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

7.10. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží.

7.11. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození, či ztrátu zboží přechází na kupujícího, v případě, že je spotřebitel, okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo dopravce, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je pro něj zboží připraveno k převzetí). V případě, že je kupující podnikatel, odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození, či ztrátu zboží na něj přechází předáním zboží prodávajícím prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Prodejce umožňuje kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

7.12. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.  

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2. Souhlasem s těmito podmínkami bere kupující na vědomí, že předmětem kupní smlouvy může být kromě nového zboží i použité zboží – tedy věc použitá. Předmětem kupní smlouvy může být také služba.

8.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.4. Pokud je předmětem kupní smlouvy použité zboží, neodpovídá prodávající kupujícímu za vady:
a) vzniklé po přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího
b) pro které bylo zboží prodáváno za nižší cenu
c) odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím
d) o kterých kupující v době uzavření kupní smlouvy věděl, nebo musel vědět
e) na které byl prodávajícím upozorněn
f) které způsobil sám kupující.

8.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Předchozí věta se nevztahuje na použité zboží.

8.6. Práva z vadného plnění nelze uplatnit u zboží prokazatelně poškozeného neodbornou manipulaci, např. pádem a rozbitím. Obdobně nelze uplatnit práva z vadného plnění, pokud bylo zboží dodatečně neodborně upravováno či rozebráno, nebo do něj bylo jinak zasahováno včetně úpravy elektrických resp. elektronických součástek a dílů.

8.7. Práva z vadného plnění nelze uplatnit u zboží, které bylo montováno nebo demontováno neodborně, nebo nebyl prodávajícímu dodán požadovaný doklad o odborné montáži či v případě, že reklamované zboží není řádně označeno původním a neporušeným bezpečnostním štítkem resp. barevnou značkou.

8.8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v jeho sídle na adrese Ztracená 74, Hlubočky, PSČ 78361 nebo na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Provozovna se nachází na adrese Areál ZD, Bystročice, PSČ 77900.

8.9. Pokud je předmětem kupní smlouvy nové zboží, je zákonná lhůta pro uplatnění vad na zboží 24 měsíců od převzetí zboží. V této lhůtě má kupující, pokud je spotřebitel, právo uplatnit reklamaci a požadovat
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) odstranění vady opravou věci,
c) přiměřenou slevu z ceny, nebo
d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

8.10. Pokud je předmětem kupní smlouvy použité zboží, kupující a prodávající se dohodli, že zkracují dobu na uplatnění vad na zboží na 12 měsíců od převzetí zboží. V této lhůtě je kupující, pokud je spotřebitel, oprávněn uplatnit reklamaci a požadovat dle ustanovení § 2169 občanského zákoníku nemá-li zboží vlastnosti dle ustanovení § 2161 občanského zákoníku:
a) dodání zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, a je-li to možné s ohledem na skutečnost, že se jedná o prodej zboží již použitého; týká-li se vada jen součásti zboží, pak může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti,
b) bezplatné odstranění vady opravou,
c) přiměřenou slevu z kupní ceny,
d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

8.11. Je-li předmětem kupní smlouvy služba, není s odkazem na občanský zákoník záruční doba stanovena. Kupující uplatňuje své právo prostřednictvím výtky a to bez zbytečného odkladu, s odkazem na § 1921 odst. 1 občanského zákoníku. Kupující se může dle ustanovení § 1923 občanského zákoníku domáhat:
a) je-li vada odstranitelná, opravy (může být poskytnutí náhradní služby) nebo doplnění toho co chybí nebo přiměřené slevy,
b) je-li vada neodstranitelná, odstoupení od smlouvy nebo přiměřené slevy.

8.12. Práva z vadného plnění jsou nepřevoditelná na třetí osoby a kupující je oprávněn je uplatňovat pouze u prodávajícího.

8.13. Při uplatnění práv z vadného plnění je kupující povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost. Po kupujícím může být požadováno předložení dokladu o odborné montáži vystavené příslušným autoservisem nebo oprávněnou osobou k této činnosti v rámci její živnosti. Dokladem o odborné montáži se rozumí potvrzení o montáži zboží (náhradní autodíl), s uvedením technologického postupu nebo faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byl na vozidle (nutné uvést SPZ) namontován náhradní autodíl – součástka, který je předmětem reklamace. V tomto dokladu je také nutné uvést stav tachometru při montáži náhradního autodílu. Kupující musí poskytnout prodávajícímu podrobné informace o způsobu a postupu montáže a/nebo demontáže zboží.  

8.14. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na kontaktní adresu prodávajícího. Reklamované zboží musí být řádně označeno původním a neporušeným bezpečnostním štítkem resp. barevnou značkou. V případě reklamace služby, den, kdy byla reklamace kupujícího přijata prodávajícím.

8.15. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Prodávající a kupující se dohodnou na prodloužení lhůty pro vyřízení reklamace, pokud prodávající není schopen uvedenou lhůtu dodržet, například z důvodu složité opravy nebo z důvodu prodlení s dodáním náhradních dílů apod. Prodávající informuje o této situaci kupujícího včas a před uplynutím reklamační lhůty. Tento postup se užije pouze v případě, že kupující je spotřebitel.

8.16. Prodávající potvrdí písemně kupujícímu uplatnění jeho reklamace a do potvrzení uvede, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován. Tento postup se užije pouze v případě, že kupující je spotřebitel.

8.17. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

8.18. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. Součástí těchto obchodních podmínek je reklamační protokol.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. OCHRANA SPOTŘEBITELE

10.1. Pokud je kupující ve smluvním vztahu jako spotřebitel (jedná se o fyzickou osobu, která objednává zboží nebo služby mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání), vztahuje se na tohoto kupujícího zákonná ochrana spotřebitele.

10.2. Spotřebitel má právo především na:
a) Odstoupení od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku
b) Sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou součástí těchto obchodních podmínek.
c) Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy

10.3. Pokud vznikne mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem spor ze smlouvy, který smluvní strany nedokáží vyřešit samy, má spotřebitel právo se s tímto sporem obrátit na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může spotřebitel uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy poprvé u prodávajícího uplatnil právo, které je předmětem daného spotřebitelského sporu.

11. Vyloučení odpovědnosti a záruk

11.1. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že užívá webovou stránku na vlastní nebezpečí. Přestože prodávající vynakládá veškeré úsilí, aby informace na webové stránce byly aktuální, platné a úplné, vylučuje prodávající veškeré záruky, podmínky nebo ujištění jakéhokoliv druhu v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem a nezaručuje ani přesnost nebo úplnost webové stránky či jakýchkoliv informací resp. obsahu, ani to, že jsou bez vad nebo virů.

11.2. Prodávající neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu této webové stránky ani za jakékoliv přímé či nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním webové stránky a dále za škody vzniklé z důvodu její částečné nebo úplné nefunkčnosti. Vzhledem k povaze internetu prodávající nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování webové stránky v důsledku nemožnosti připojení k této webové stránce nebo nemožnosti využívání jejího obsahu.

11.3. Prodávající neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na této webové stránce, jakož ani není účastníkem žádných právních vztahů, do kterých vstoupí se třetími stranami návštěvník. Prodávající dále neodpovídá ani za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích stran uveřejněné na webové stránce.

11.4. Prodávající neručí za obsah stránek třetích stran, které jsou dostupné prostřednictvím této webové stránky, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají zboží či služby na stránkách třetích stran. Obdobné platí pro stránky třetích stran, ze kterých je možné se připojit na tuto webovou stránku.

12. Odpovědnost za ztráty či škody

12.1. Prodávající neodpovídá za jakékoliv přímé, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, ztrátu dat, ušlý zisk nebo ztrátu příležitosti vyplývající z použití této webové stránky. Toto omezení odpovědnosti neomezuje odpovědnost prodávajícího za úmyslné uvedení v omyl v rozsahu způsobené nedbalostí ze strany prodávajícího nebo jakoukoliv jinou odpovědnost, která nemůže být ze zákona vyloučena.

12.2. Prodávající s ohledem na povahu webové stránky dále neuznává ani nepřijímá odpovědnost za:
a) nesprávný výklad, neporozumění psanému textu, chybný překlad, pravopisné chyby, překlepy či další chyby obdobného charakteru
b) chyby způsobené vyšší mocí
c) porušení obchodních podmínek prodávajícího
d) doporučení, sdělení či stanoviska prodávajícího sdělená v jakékoliv formě
e) trestné činy, žaloby či jiné právní úkony
f) ztráty nebo škody utrpěné kupujícím nebo třetí stranou v důsledku využití webové stránky nebo v důsledku změn na této webové stránce, včetně přerušení chodu a funkčnosti webové stránky
g) nelegální použití webové stránky nebo jejího obsahu kupujícím, jinou osobou či třetí stranou
h) závady či jiné skutečnosti, které nastanou mimo kontrolu prodávajícího a to včetně virů či chyb kódu, které mohou ovlivnit počítačové vybavení, programy, data nebo jiné materiály kupujícího či jiné osoby v důsledku používání této webové stránky.

13. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ O ŠÍŘENÍ NEZÁKONNÉ REKLAMY A REKLAMY, KTERÁ JE NEKALOU OBCHODNI PRAKTIKOU

13.1. Prodávající vynakládá veškeré úsilí, aby zabránil šíření takové reklamy, která je nezákonná nebo může naplňovat znaky nekalé obchodní praktiky a to především ve vztahu ke spotřebitelům včetně zvláště zranitelných spotřebitelů (z důvodu jejich věku, duševní nebo fyzické slabosti nebo důvěřivosti).

13.2. Prodávající jako šiřitel reklamy dle zákona č. 40/1995 Sb., Zákon o regulaci reklamy, si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo stáhnout již zveřejněnou reklamu či inzeráty třetích stran tehdy, pokud zjistí, že odporují nebo mohou odporovat tomuto zákonu

13.3. Při posuzování obsahu zveřejňované reklamy se však může stát, že prodávající i přes veškeré vynaložené úsilí v některých případech nedokáže rozpoznat, zda zveřejněná reklama porušuje zákon či obsahuje prvky nekalé obchodní praktiky (např. u specifických výrobků a služeb, kde se předpokládá odborná znalost problematiky apod.) Proto pokud kterýkoliv návštěvník webové stránky zjistí, že některá ze zveřejněných reklam či inzerátů je nezákonná či obsahuje nebo může obsahovat prvky nekalé obchodní praktiky, je namístě, aby tuto informaci bez prodlení oznámil prodávajícímu, který okamžitě podnikne kroky k odvrácení případné škody.

13.4. Prodávající v souvislosti s ustanovením zákona č. 40/1995 Sb., Zákon o regulaci reklamy, prohlašuje, že není zpracovatelem reklamy dle tohoto zákona a že veškeré úpravy materiálů, poskytnutých třetí stranou ke zveřejnění ve formě reklamy či inzerátu, se týkají pouze kvality resp. velikosti obrazových podkladů, popř. jazykové korektury zaslaného textu. Do reklamy či inzerátů prodávající nevkládá žádné jiné materiály, inzerci nevytváří ani žádným způsobem nezasahuje do zamýšleného cílení inzerce třetí strany.

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Ujednání tohoto bodu podmínek se vztahuje i na fyzickou osobu podnikající.

14.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

14.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a dále za účelem zasílání informací, obchodních sdělení a nabídek prodávajícím.

14.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

14.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

14.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

14.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

14.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

14.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

14.10. Internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti nakládání s osobními údaji kupujícího v případě napadení serveru neznámým pachatelem.

15. Ochrana duševního vlastnictví

15.1. Webová stránka je chráněna autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví patří buď prodávajícímu, nebo třetí straně, která poskytla prodávajícímu souhlas s jeho uveřejněním. Obsah webové stránky může být využíván pouze pro vlastní potřebu a nekomerční účely. Pokud není přímo na webové stránce umožněno sdílení či jiné zpracování zveřejněného materiálu, je bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího zakázáno jakkoliv měnit, upravovat, přenášet, reprodukovat, nahrávat, stahovat či jinak používat text, grafické podklady či jakýkoliv jiný obsah webové stránky.

15.2. Návštěvník bere na vědomí, že v případě jakéhokoliv porušení shora uvedeného ustanovení se může dopustit porušení práv duševního vlastnictví. V důsledku toho může být prodávajícím či poškozenou stranou vymáháno právo na náhradu škody v plném rozsahu po kupujícím či jakékoliv jiné osobě, která přímo či nepřímo právo duševního vlastnictví poruší.

16. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

16.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

17. DORUČOVÁNÍ

17.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

17.2. Účetní doklady vystavené a použité formou elektronické fakturace splňují veškeré právní náležitosti.

17.3. Odesláním objednávky kupující souhlasí se zasíláním účetních dokladů elektronickou cestou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce či při registraci.

17.4. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat písemným prohlášením odeslaným na info@autoauto.cz. Kupující bere na vědomí, že v takovém případě bude účetní doklad odeslán klasickou poštovní cestou.

17.5. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy bude vyžadovat zasílání veškerých dokladů včetně korespondence v papírové podobě, může po něm prodávající požadovat úhradu nákladů, vzniklých v souvislosti s touto formou komunikace a v takovém případě kupující souhlasí s tím, že prodávajícím vyčíslené náklady uhradí.

17.6. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá korespondence mezi kupujícím a prodávajícím probíhá elektronickou cestou a má stejnou právní váhu jako korespondence zasílaná v klasické (papírové) podobě držitelem poštovní licence.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

18.2. Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

18.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

18.4. Vzájemná práva a povinnosti neupravená v těchto obchodních podmínkách a smlouvě se řídí zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

18.5. Ustanovení ve smlouvě mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

18.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Ztracená 74, Hlubočky, PSČ 78361, adresa elektronické pošty info@autoauto.cz, telefon +420774807380.

18.7. Veškeré případné spory mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé na základě smlouvy a/nebo těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi budou přednostně řešeny smírnou cestou.

18.8. V případě, že se tyto spory dle předchozího odstavce nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou tyto spory rozhodovat výhradně české soudy a místně příslušným soudem pro řešení veškerých případných sporů bude věcně příslušný soud podle sídla prodávajícího. Tím není dotčeno ustanovení bodu 10.3. těchto obchodních podmínek.

18.9. Tyto podmínky jsou účinné a platné od 1.11.2017 a nahrazují v plném rozsahu všechny do té doby platné a účinné obchodní podmínky.

TOPlist